Hoài bão

Category: , Tag:
05/27/2007 11:25 am
Hoài bão

Mắt mỏi nhìn quanh càng mỏi mắt

Chân cuồng giam hãm càng cuồng chân

Trẻ tuổi tung hoành nếm tuổi trẻ

Đời hết nuỗi tiếc đã hết đời !

@hvh