SunDay night_nóng quá _ August 19, 2007

Category: , Tag:
08/19/2007 11:01 pm
Gió lặng mồ hôi càng xối chảy
Lưng trần ướt đẫm tưởng dầu sơn
Lim dim mắt nhìn vào blog
Đôi lời đã gửi xửa chi đây!
Nguyenvanhung CNM at 08/20/2007 10:58 pm comment

Hiểu chết liền :D