Bóng cây !_ August 21, 2007

Category: , Tag:
08/21/2007 10:25 am

//Đời là thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bình minh nhấp nhô chân trời
Bóng cây dài trải tơi bời khắp nơi
Trời lên trời chạy lên cao
Cây thu bóng lại lao đao về lùm
Mặt trời đứng bóng tầng không
Nắng trời thẳng đứng bóng lồng dáng cây
Hoàng hôn lặng lẽ chân trời
Bóng cây dài trải tơi bời khắp nơi!!!!!