DTNT_ Sẽ_November 07, 2007

Category: , Tag:
11/07/2007 06:30 am
Sẽ không còn cần câu trả lời nữa
Cho tự nhiên như xe công nông bon dốc nhưng có phanh
Sẽ không còn cần câu trả lời nữa
Xe đụng nhau vẫn cười hô hố
Sẽ không còn cần câu trả lời nữa
Lòng mái thoải như mưa đầu mùa
Sẽ không còn cần câu trả lời nữa
Xe đi trên đường để tập trung không tông nhầm người
Sẽ không còn cần câu trả lời nữa
Nhưng tông phải tui là tui xử lý liền
Sẽ không còn cần câu trả lời nữa
Xe bớt chở nặng càng chạy nhanh
Sẽ không còn cần câu trả lời nữa
Đường thoáng đãng, mắt hướng chân trời
Sẽ không còn cần câu trả lời nữa
Cấm đua xe để công an băt ......................................


Quynh Nga at 11/08/2007 09:20 pm comment

cai nay goi la tho con ech................S...y