DTNT_Quá khứ là kỷ niệm đẹp_ November 11, 2007

Category: , Tag:
11/11/2007 05:30 pm
"Quá khứ là kỷ niệm đẹp, không được nuối tiếc nó"
Hãy làm mới chúng ta từ hôm nay nào !

Bui at 06/09/2010 01:04 pm comment

Trong máy tính thì là phím F5. Còn con người thì là phím gì?