DTNT__Đường dài__January 07, 2008

Category: , Tag:
01/07/2008 07:09 am
*
Đường dài đi mãi không hết
Sao trên trời đứng lặng chờ ta
Đường dài đi mãi không hết
Cây bên đường đứng lặng chào ta
Đường dài đi mãi không hết
Gió trên đường lướt nhẹ đẩy ta
Đường dài đi mãi không hết
Bóng trên đường tiếp tục cùng ta .