DTNT__Trưởng thành hơn__January 18, 2008

Category: , Tag:
01/18/2008 09:00 pm

*Xưa nghĩ tới thất bại là tim đập chân run, nay tìm ngay kế sách giải quyết ( trước sau thì cũng phải làm mà)
*Xưa thấy xã hội thật đẹp theo ý mình, nay thấy nó đẹp khác ý mình.
*Xưa thấy nhiều người làm những việc kỳ quặc khó hiểu, nay thấy thường thôi, tùy hoàn cảnh mà.
*Xưa mới chỉ nghĩ tương lai, nay phải bắt tay vào ngay .
*Xưa ... , nay ...

e hèm, hậu quả của trưởng thành là "STRESS" , hu hu !
blue melody at 01/18/2008 11:23 pm comment

Mỗi năm thêm 1 tuổi, trưởng thành hơn, suy nghĩ nhiều hơn nhỉ ?