DTNT__1 năm viết blog rùi, nay sẽ nghỉ 1 năm __April 01, 2008

Category: , Tag:
04/01/2008 08:16 pm

Có mt mùa hè nng vàng đp như mơ

Tôi nghch ngm mân mê viết b log

B log yêu lưu gi hình trai tr

Có bn mùa ghi dấu li nơi đây

Có mt ngày hè nng vàng đp như mơ

Tôi tm dng buông rơi trang nht ký

Trang k nim xôn xao ngày xưa đó

Trang suy tư gi gm bao ni niềm

Sóng ngm cun đng sau mi trang nhỏ

Đâu phi ch câu ch hi ht buông

Mt năm tròn ôi đã mt năm tròn

Có mt ngày hè nng vàng đp như mơ

Tôi s viết nhưng không phi bây gi

Có mt ngày hè nng vàng đp như mơ

Ngh mt năm s ngng ngh mt năm

Có mt ngày hè nng vàng đp như mơ

..................

Sakura at 09/14/2008 08:03 pm comment

Ui H tự làm bài thơ này ah?;))Hihih hok ngờ H có khiếu zăn ha:D