Tối qua lại thấy sao băng he he__ July 22, 2008

Category: , Tag:
07/22/2008 08:29 am
chà, cũng đã trên chục lần thấy sao băng rơi, nhưng chỉ trong nửa giây, chưa kịp thấy rõ, giá mà có thêm một trận mưa sao băng như đêm mùa đông hồi năm lớp 11 nữa nhỉ
hoatrado at 07/22/2008 09:35 pm comment

Tháng 8 này cũng có đấy.Đêm 11 rạng sáng 12.Nếu thời tiết tốt thì qs đc