Cười vỡ cả bụng

Category: , Tag:
04/01/2009 08:41 pm
Cá tháng 4 đầu tiên đi lừa mọi người, ấy thế mà ai cũng tin. khà khà. cười vỡ bụng vì những tin nhắn phản hổi hỏi lý do.

smile.jpg image by fan_drewrg
Hoang Hung at 04/06/2009 07:48 pm comment

hà hà

cuong_hung at 04/05/2009 07:56 pm comment

hừm!