2010/10-Nghìn năm

Category: , Tag: mylife
05/21/2011 08:40 pm

2010-10-01
Gió hanh bé ngồi nghịch đất
Lá vàng lót nệm, cát vàng để chơi

2010-10-07
Nhà gần đầm nước thật là vui
Ba tiêu trộm cá sáng sớm ngày

2010-10-08
Cờ đỏ lấp lánh sao vàng
Nghìn năm, phấp phới muôn đường Thủ Đô

2010-10-11
Lũ trẻ đầu gấu bắt châu chấu
Bên dải điền thanh hoa chuyển vàng

2010-10-25
Áo nắng không đủ ấm thân mình
Gió mùa đã lùa lạnh khắp thân

2010-10-xx
Rừng keo hoa đã nở mùa
Tình em xin chịu theo về với anh

2010-10-xx
Giàn khoan giếng đè nặng đời xích lô
Màu tuổi tác trùm phủ xế lục tuầ

2010-10-xx
Đôi cánh chim bay xuôi theo nắng
Nắng đến trưa bay về phương nam

2010-10-xx
Cau vàng đã nhuộm nắng thu
Trầu xanh ướt đẫm một màu trời xanh