2011/02-Hoa hồng đầu năm

Category: , Tag: mylife
05/21/2011 08:43 pm
2011-02-24
Mưa mai hốt bụi cả khung trời
Đóa hồng gai nặng trĩu giọt sương