2011/04-Lối rẽ nào

Category: , Tag: mylife
05/21/2011 08:45 pm

2011-04-04
Ngày tháng tam tam thứ sau nhị
Tối về lạc lạc bánh trôi chay

2011-04-11
Sẻ con rũ cánh xua mành mành
Mưa nhỏ kéo trời sớm quang quang

2011-04-13
Hè sang bờ nước ngang tầng mây
Xoan già bóng có bông trắng ngần

2011-04-18
Nắng sớm mai thổi bay sương đồng
Ánh trăng tà rẽ lối sương tan