Khóc

Category: , Tag: mylife
09/22/2011 08:04 am
Năm năm chưa khóc một giọt nào
Giờ khóc một trận cho bù năm năm